04:07 +07 Thứ sáu, 18/01/2019
Năm học 2017- 2018 thi Tốt nghiệp THPT xếp thứ 3/57, thi GVG tỉnh xếp thứ 10/46 đạt giải NHÌ toàn đoàn, thi HSG tỉnh xếp thứ 12/45, đạt giải BA toàn đoàn

Danh mục chính

Thành viên

Trang nhất » Tin Tức » Thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Thứ hai - 05/05/2014 09:46
         SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
 
  

Số: 15/KH/2014-LQĐ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
  

Trực Ninh, ngày 9 tháng 4 năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014
 

 
 
 
Thực hiện Quyết định số 343/KH-SGDĐT ngày 4 tháng 4 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014.
Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch PBGDPL năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Công tác PBGDPL được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội .
2. Yêu cầu
- Công tác PBGDPL phải đúng chủ trương, đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành GD&ĐT. 
- PBGDPL phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, hiệu quả và phù hợp hình thức, biện pháp PBGDPL phải được đổi mới thường xuyên. Việc lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng theo hướng kết hợp thực tiễn, học đi đôi với hành. Ngoài việc cung cấp thông tin pháp luật, công tác PBGDPL còn phải vận động CBCCVC và HSSV chấp hành pháp luật. 
- PBGDPL phải phù hợp với đặc điểm xã hội, văn hóa truyền thống và các cuộc vận động, các phong trào lớn của ngành, của địa phương;
- Gắn chặt hơn nữa công tác PBGDPL với giáo dục đạo đức, giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong các môn học Giáo dục công dân, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ.  
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, chủ yếu của các văn bản Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 6, 7, 8. Tích cực phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật do Bộ GD&ĐT, HĐND, UBND tỉnh ban hành. Kết hợp việc phổ biến văn bản pháp luật với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành.
1. Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.
Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các chuyên đề pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác:
- Hiến pháp 2013; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Người khuyết tật năm 2010, Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (2013) và các văn bản hướng dẫn thi hành,… Ngoài ra, phổ biến Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật Bình đẳng giới năm 2006; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2009; Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, được sửa đổi, bổ sung năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; chính sách và các quy định pháp luật về hội nhập giáo dục, kinh tế quốc tế.
- Phổ biến các quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, HĐND và UBND tỉnh liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục tại nhà trường: Điều lệ trường THPT; Đạo đức nhà giáo; Quy định dạy thêm học thêm; các quy định về chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
         2. Đối với học sinh:
Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các chuyên đề pháp luật có liên quan:
- Luật Giáo dục năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2009, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, được sửa đổi, bổ sung năm 2008; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (2013); Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Chỉ thị 406-TTg ngày 8/8/1994 cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.
- Các văn bản quy phạm về công tác quản lý, đánh giá xếp loại người học: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học; Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa cho HSSV.
- Các văn bản quy phạm pháp luật về thi tốt nghiệp THPT; về tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy được sửa đổi bổ sung…
- Vấn đề phòng chống bạo hành, buôn bán, xâm hại trẻ em, các quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến trẻ em trong giao thông đường bộ, trong lĩnh vực an ninh - trật tự an toàn xã hội và một số văn bản khác có liên quan đến đối tượng này. Công tác xây dựng đổi mới đất nước: Luật Quốc phòng, Luật biên giới quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự…
 III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
  
Thời gian Nội dung Thực hiện Đối tượng Hình thức
Tháng 01 + 02/2014 - Phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013.
- Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.
BGH, Đoàn trường CB, giáo viên, nhân viên và học sinh - Trên trang web Trường.
- Tuyên truyền trong các cuộc họp HĐGD và tiết chào cờ đầu tuần.
- Tổ chức Hội thảo chuyên đề về ATVSTP.
 
Tháng 3/2014 - Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (2013).
- Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013.
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.
 
BGH, Đoàn trường CB, giáo viên, nhân viên và học sinh - Trên trang web Trường.
-Tuyên truyền trong các cuộc họp HĐGD và tiết chào cờ đầu tuần.
 
 
Tháng 4/2014 - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.
- Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.
 
BGH, Đoàn trường, các tổ chuyên môn. CB, giáo viên, nhân viên và học sinh  -Trên trang web Trường.
 
 
-Tuyên truyền trong các cuộc họp HĐGD và tiết chào cờ đầu tuần.
 
- Họp tổ CM
 
Tháng 5 + 6/2014 - Văn bản QPPL trong lĩnh vực GD&ĐT về công tác thi, tuyển sinh năm 2014.
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.
 
BGH, Đoàn trường CB, giáo viên, nhân viên và học sinh -Trên trang web Trường
-Tuyên truyền trong các cuộc họp HĐGD và tiết chào cờ đầu tuần.
 
Tháng 7/2014 - Bộ luật Hình sự năm 1999, 2009 về các tội xâm phạm an ninh, trật tự.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (2013) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.
 
Phối hợp Công an, TT Ytế huyện Trực Ninh thực hiện.  
CB, giáo viên, nhân viên và học sinh
 -Trên trang web Trường
-Tuyên truyền trong các cuộc họp HĐGD.
 
Tháng 8/2014 - Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Tiếp công dân năm 2013.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (2013).
- Điều lệ nhà trường.
- Quy định về đạo đức nhà giáo.
- Quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.
 
Ban giám hiệu - Cán bộ, giáo viên và nhân viên.
 
-Trên trang web Trường
-Tuyên truyền trong các cuộc họp HĐGD
Tháng
9/2014
- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định số 171/2013/NĐ-CP, Nghị định và các văn bản khác có liên quan.
- Luật Đường sắt năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.
 
Phối hợp Ban an toàn giao thông của huyện Trực Ninh thực hiện.
 
 
 
CB, giáo viên, nhân viên và học sinh
-Trên trang web Trường
-Tuyên truyền trong các cuộc họp HĐGD và tiết chào cờ đầu tuần.
 
Tháng 10/2014 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Chỉ thị 406-TTg ngày 8/8/1994 cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.
 
.
 BGH, Đoàn trường
CB, giáo viên, nhân viên và học sinh -Trên trang web Trường
-Tuyên truyền trong các cuộc họp HĐGD và tiết chào cờ đầu tuần.
 
Tháng 11/2014 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (2012), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản);
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.
BGH, Đoàn trường, giáo viên GDCD CB, giáo viên, nhân viên và học sinh -Trên trang web Trường
-Tuyên truyền trong các cuộc họp HĐGD và tiết chào cờ đầu tuần.
 
Tháng 12/2014 - Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013.
- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
- Các luật mới được Quốc hội ban hành trong năm 2014.
- Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định.
 
   BGH, Đoàn trường, giáo viên GDCD CB, giáo viên, nhân viên và học sinh -Trên trang web Trường
-Tuyên truyền trong các cuộc họp HĐGD và tiết chào cờ đầu tuần.
 
         
                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                     KT HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                 NGUYỄN KIÊN TRUNG
 
 

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn